9. Sınıf Dil Ve Anlatım Testi 1

sümeyye çapar tarafından yazıldı.. Yayınlanma 9. Sınıf Dil ve Anlatım Yazılı Soruları ve Testler

1)İletişim gönderici ve alıcı arasında gerçekleşen duygu,bilgi v.b alışverişidir.İletişimde aktarılacak bir iletinin de bulunması gerekir.Bütün iletişim biçimleri doğumdan ölüme kadar hayatın odağında yer alır.İnsanlar,hayatlarının hemen her aşamasında iletişimin değişik türlerinden yararlanır.Bir insan,uyku dışındaki zamanlarında ya iletişim kuran kişi rolündedir ya da kendisiyle iletişim kurulmaktadır.Bu arada iletişimin sağlıklı olması gerekir.Sağlıklı bir iletişimde gönderici ve alıcının kullandığı dil son derece önemli hale gelmektedir.

Bu parçadan iletişimle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz?

A)İki varlık arasında gerçekleştiği

B)Bir düşünceyi ya da duyguyu aktardığı

C)İnsan yaşamında önemli bir yerinin olduğu 

D)Kullanılan üslubun alıcı üzerinde çok etkili olduğu

E)İnsan yaşamının her anında varlığını sürdürdüğü

2)Aşağıdakilerden hangisi simge değildir?

A)Güvercin 

B)Kılıç

C)Karpuz

D)Terazi

E)Zeytin dalı

3)Aşağıdakilerden hangisi insanların kullandığı en gelişmiş iletişim aracıdır?

A)Rakam

B)Heykel

C)Resim

D)Dil

E)Jest ve mimik

4)Aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?

A)Duman-sosyal gösterge

B)Sözlük-dil göstergesi

C)Kurban Bayramı-sosyal gösterge

D)Yağmur-doğal gösterge

E)Trafik levhaları-sosyal gösterge

5)Aşağıdakilerden hangisi iletişimin ögelerinden biri değildir?

A)Dönüt

B)Belirti

C)Alıcı

D)Bağlam

E)Gönderici

6)I.Kendisinin dışındaki başka bir şeyi gösteren,onların yerini alabilen nesne ve görünüşlerdir(Gösterge)

II.Duyularla ifade edilemeyen bir şeyi belirten,sınıflandırmada kullanılan ve belli anlam yüklenmiş harf,rakam ve işaretlerin tümüdür(Simge)

III.Dili kullanmaksızın bilgi ve iletileri aktaran resim,heykel gibi araçlardır.(Dönüt)

IV.Göndericinin alıcıya aktardığı iletilere verdiği her türlü yanıttır.(İkon)

V.İletişimde,gösteren ve gösterilen arasındaki nedensiz ilişkiye dayalı olarak bilgi aktaran göstergelerdir.(Belirtke)

Yukarıdaki numaralanmış cümlelerden hangileri yer değiştirirse bilgi yanlışı giderilmiş olur?

A)I. ve II.

I. ve III.

C)II. ve IV.

D)III. ve IV.

E)IV. ve V.

7)Göstergeleri,onların anlamlarını,niteliklerini inceleyip araştıran bilim dalına …….. adı verilir.

Yukaridaki boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A)Morfoloji

B)Sismoğrafya

C)Antropoloji

D)Dil bilimi 

E)Gösterge bilim

8)Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bilgi yanlışı vardır?

A)Dilde varlık ve kavramları karşılayan ses simgeleri vardır.

İnsanların topluluk karşısına çıkacağına daha güzel giyinmesi sosyal bir göstergedir

C)İletişimin gerçekleştiği ortama bağdaşıklık adı verilir.

D)Göstergeler,kendi dışında başka bir şeyi düşündürür,onun yerini alabilir.

E)İletişimde bilgi aktarımı her zaman karşılıklı gerçekleşir.

9) I.İnsanların kravat takması

II.Boş arazilere fidanların dikilmesi

III.Leyleklerin göç etmesi 

IV.Tiyatroda seyircilerin sessiz olması

V.Meyvelerin olgunlaşması

 

Yukarıdaki verilerden hangileri doğal göstergedir?

A)I. ve II.

I. ve III

C)II. ve IV.

D)III. ve V

E)IV. ve V

10)Trene bir dedeyle on yaşlarında torunu bindi.Çocuk,oldukça heyecanlıydı.Belli ki trene ilk defa biniyordu.Çocuk,dedesine durmadan sorular soruyordu.Dedesi,sabırla torununun sorularını cevaplıyordu.Yan koltukta oturan bir bayan dikkatle onları dinliyordu.Biraz sonra makinist,siren çalarak treni hareket ettirdi.Arkasından görevli,biletleri kontrol etmeye başladı.

Bu metinde ‘gönderici-alıcı-bağlam’aşağıdakilerin hangisinde sırasıyla verilmiştir?

A)Çocuk-dede-tren

B)Bayan-çocuk-tren

C)Tren-dede-çocuk

D)Görevli-dede-gar

E)Makinist-çocuk-lokomotif

11)Kendisinin dışında birşeyin yerini alabilen,kendi dışında bir anlamı belirten her türlü nesne,biçim,olgu ve görünüşe ……… adı verilir.

Yukaridaki boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir.

A)İleti

B)Dönüt

C)Bağlam 

D)İletişim

E)Gösterge

12)Aşağıdakilerden hangisinde bilgi yanlışı vardır?

A)Bir arada yaşayan insanlar,yaşamı kolaylaştırmak ve güzelleştirmek için iletişime geçmek durumundadır.

İletişim,gönderici ile alıcının birbirine mesaj göndermesi ile gerçekleşir.

C)İnsanlar,çevresindekilere duygu ve düşüncelerini,ancak nesnel bir dille aktarırsa iletişim başarıya ulaşır.

D)İletişimde,varlık ve objeler değil,onların sembolü olan göstergeler kullanılır.

E)Türkçede sözcükler,fiil çekim ekleri,noktalama işaretleri dil göstergeleri arasında yer alır.

13)Varsa pulun,herkes kulun;yoksa pulun dardır yolun.

Bu atasözünde aşağıdaki göstergelerden hangisi vurgulanmaktadır.

A)Sosyal gösterge

B)Yapay gösterge

C)Doğal gösterge

D)Tarihsel gösterge

E)Dil göstergesi

14)Aşağıdakilerden hangisi dil dışı göstergelerden biri değildir?

A)Simge

B)Belirti

C)İkon

D)Yazı 

E)Belirtke

15)İletişim,sadece yazıyla ya da sözle gerçekleştirilmez.Beden diliyle de iletişim yürütülür.Beden dilinin de iletişimde bir değeri,bir ağırlığı vardır.Örneğin bir öğrencinin yaptığı konuşmadan sonra öğretmenin gözlerinin parlaması bir beğeni ifadesidir.İşte bu,beden diline işaret eder.Biri bize çay içip içmediğimizi sorduğunda başımız iki yana sallamamız’hayır’anlamına gelir ki buda beden dilidir.Eğer iletişimi yazı ve sözle sınırlı tutarsak hata etmiş oluruz.

A)İletişimin daha çok,söz ve yazıyla gerçekleştirildiği 

B)Beden dilinin günlük yaşamda kullanıldığı

C)Eğitimde sözlü ve yazılı iletişimin kullanıldığı

D)Beden diliyle de iletişim kurulabildiği 

E)İletişimin kapsamını insanların duygu ve düşüncelerinin belirlediği

16)Anadolu insanının yaşamında kınanın ayrı bir yeri vardır.Örneğin evlenecek kızların eline düğünden bir önceki gün kına yakılır.Ellerdeki kına kadınının yeni evlendiğini ifade eder.

Bu parçada yer alan ‘kına’aşağıdaki göstergelerden hangisine girer?

A)Belirtke

B)Bağlam

C)Dönüt

D)Kanal

E)İkon

17)……..;bireylerin duygu,düşünce veya sahip olduğu bilgileri ses,yazı,davranış,görüntü v.b aracılığıyla başka bireylere aktarılmasıdır.

Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdaki kavramlardan hangisi getirilmelidir?

A)İletişim

B)Belirtke

C)Gösterge

D)İleti

E)Etkileşim

18)Köye eski bir otomobille gidiyorduk.Yaklaşık otuz kilometre 

ilerledikten sonra şoför,benzin lambasının ışığının yandığını söyledi.sonra 

da ilk benzincide durdu.

Yukarıdaki benzin lambasının ışığı,hangi gösterge grubuna girer?

A)Simge 

B)Belirtke

C)Bağlam

D)Belirti

E)Dil göstergesi

CEVAP ANAHTARI:1-D 2-C 3-D 4-A 5-B 6-D 7-E 8-C 9-D 10-A 11-E 12-C 13-A 14-D 15-D 16-A 17-A 18-B