Nasıl okuruz

cemile1 tarafından yazıldı.. Yayınlanma 6. Sınıf Türkçe Konu Anlatımı

OKUYALIM ANLAYALIM

Sesimizi alçaltarak, yükselterek, duraksayarak, yumuflatarak veya sertlefltirerek;

düflüncelerimizi ve duygularımızı ifade ederiz.Anlatımımıaın daha etkili olmas› için bu

yola baflvururuz. Bir yak›n›m›zdan birfley rica ederken ses tonumuzu yumuflatt›€›m›z›,

birisine k›zd›€›m›zda sesimizi yükseltti€imizi fark ederiz. K›sacas›, konuflurken

fark›nda olmadan duygular›m›za göre ses tonumuzu ayarlar›z. Okumada ise sesimizin

tonunu noktalama iflaretlerine göre ayarlar›z.

Okurken, noktalama iflaretlerinde gerekti€i kadar duraklar ve soluk al›r›z. Buna

duraklama denir.

Bir metni okurken cümlenin sonuna konulan nokta (.), soru iflareti (?), ünlem (!),

iki nokta (:), üç nokta (...) iflaretlerini gördü€ümüzde nefes almak için durmam›z

gerekir. Virgül (,) ve noktal› virgülde (;) ise bu noktalama iflaretlerinde duraklad›€›m›z

süreden daha az bir süre duraklar›z. Noktalama iflaretleriyle metindeki duraklama 

yerlerinin belirtilmesinin nedeni, metin okunurken daha anlafl›l›r olmas› içindir.

Yukar›daki metni ilk okudu€unuzda anlamad›ysan›z; bunun nedeni noktalama

iflaretlerine dikkat ederek okumadığınızdan kaynaklanabilir. Metni anlamad›ysan›z

tekrar noktalama iflaretlerine dikkat ederek okuyunuz

Benzer İçerikler