Sanat Metinleri

Yusuf Sancar tarafından yazıldı.. Yayınlanma 12. Sınıf Dil ve Anlatım Konuları

1. Fabl 

Fablın özelliklerini belirleme ve fabl yazma

2. Masal 

Masalın özelliklerini belirleme ve yazma

3. Hikaye (öykü) 

Hikâyenin özelliklerini belirleme, inceleme ve yazma

4. Roman

Romanın özelliklerini belirleme ve inceleme

5. Tiyatro (piyes) 

Tiyatronun özelliklerini belirleme ve inceleme

6. Şiir 

Şiirin özelliklerini belirleme, şiir inceleme ve şiir yazma

Çalışma/Uygulama/Etkinlik

Öğrenciler, fabl metinleri araştırır, bulur ve okurlar.

Arkadaşlarının okuduğu metinleri dinlerler.

Okunan metinler hakkında düşüncelerini ifade ederler.

Öğrenciler, günlük hayatta tespit ettikleri aksaklıkları ifade eden fabl örnekleri yazarlar. Yazdıkları fabllerı okurlar. Arkadaşlarının yazdıkları fabllar hakkında düşüncelerini ifade ederler.

Her öğrenci, Türk masallarından bir metin okur. Birkaç öğrenciden okuduğu masalı arkadaşlarına anlatmaları istenir. Öğrenciler anlatılan masallar hakkında düşüncelerini ifade ederler.

Halk masalları ile Anderson masalları gibi yazarı belli masallar arasındaki farklılıkları araştırır.

Öğrenci grupları, çocukların masalları neden sevdiklerini tartışırlar. Tartışma sonuçlarını grup sözcüleri sınıfa sunar.

Öğrenciler sesi iyi ve düzgün kullanmamaktan, dil bilgisi kurallarına uymamaktan oluşan ve dil birlikleri arasındaki anlam ilişkisinden kaynaklanan ifade bozukluklarının araştırırlar.

Öğrenciler, Türk halk masallarından biri hakkında bir yazı yazarlar. Yazdıklarını arkadaşları ile paylaşırlar. Arkadaşlarının okudukları yazı hakkında düşüncelerini ifade ederler.

Öğrenciler, masallar hakkında yazılmış inceleme yazıları okurlar.

Öğretmen, öğrencileri dört gruba ayırır. Birinci grup: bir halk hikâyesi; ikinci grup: Maupassant tarzı bir hikâye (Refik Halit, Ömer Seyfettin, Sabahattin Ali gibi); üçüncü grup: Çehov tarzı bir hikâye (Memduh Şevket Esendal'ın 1922'den sonra yazdığı hikâyeler gibi) dördüncü grup: Sait Faik'in sanat hayatının son devresini karakterize eden hikâyelerinden biri ile 1950 sonrası hikâyelerinden birini seçerler. Her grup seçtiği hikâyeyi, dokuzuncu sınıf Edebiyat Programında "Anlatmaya Bağlı Edebî Metinleri İnceleme Yöntemi"ne göre inceler. Gruplar, inceleme sonuçlarını sınıfta paylaşırlar. Her grup, kendi hikâyeleri ile diğer grupların hikâyelerini yapı, tema, dil ve anlatım, gerçeklik ve gelenek bakımlarından karşılaştırır.

Hikâye yazmayı dener.

Hikâyeler hakkında yazılmış eleştirileri okur.

Okunan, dinlenen hikâyeler hakkında düşüncelerini ifade eder.

Sait Faik'in "Kınalı Adada Bir Ev", "Sinagrit Baba", "Alemdağı'nda Var Bir Yılan" gibi 1945'ten sonra yazdığı; kendi "ben" ini ve bunalımlarını anlatan hikâyeleri ile Ahmet Hamdi Tanpınar'ın "Abdullah Efendi'nin Rüyaları" kitabında bir araya gelen metinleri okur.

Öğrenciler; Notre Dame'nin Kamburu, Madame Bovary, Suç ve Ceza, Goriot Baba, Aşk-ı Memnu, Handan, Kiralık Konak, Kuyucaklı Yusuf, Yalnızız, Dokuzuncu Hariciye Koğuşu, İnce Memed, Saatleri Ayarlama Enstitüsü, Küçük Ağa, Devlet Ana, Osmancık, Bereketli Topraklar Üzerinde, Sinekli Bakkal, Ağrı Dağı Efsanesi, Bugünün Saraylısı, Çalıkuşu, Bir Düğün Gecesi, Kilit, Küçük Dünyalar, Ayaşlı ile Kiracıları, Gün Uzar Yüzyıl Olur romanlarından en az üçünün okuduğu romanların özelliklerini belirler, bu özellikleri yazılı olarak sıralar, bunları sözlü olarak sınıfa sunarlar. Arkadaşlarının okuduğu eserler hakkında yazdıklarını dinlerler. Sınıfta tartışarak okudukları üç romanı birbiriyle karşılaştırır, benzer ve farklı yönlerini sıralarlar.

Öğrenciler, insanlığın ilk dönemlerini konu alan filmlerde ayin ve törenleri izler.

Millî ve mahallî oyunları ve dansları izler.

Ortaoyunu ve Karagöz metinlerinden parçalar okur, arkadaşlarının okuduklarını dinler.

Klâsik trajedi ve komedilerden seçilmiş parçalar okur, dinler.

Melodram metinlerinden parçalar okur veya dinler.

Seyretme ihtiyacını karşılamak üzere oluşan sanat dallarını araştırır.

Öğrenciler, tiyatroya gitmek, temaşa etmek, temaşa sanatı, görsel sanatlar, tiyatro metni anlamlarını, kullanıldıkları yer ve dönemlerini de dikkate alarak araştırırlar.

Tiyatrolarda temsil edilen metinlerdeki mekânların gösterilmesi için neler yapıldığını araştırır.

Öğrenciler, dramatik metinlerin her grubuna ayrı bir ad verilip verilemeyeceğini araştırırlar.

Öğrenciler, okudukları bir drama metni hakkında yazılmış yazılar bulur; tiyatro tarihi veya dramatik edebiyat tarihi içinde metnin yerini ve bağlı olduğu geleneği belirler; eserin yazıldığı dönemin zihniyeti hakkında kısaca bilgi verir; ele aldıkları metni edebî metin olarak inceler.

Öğrenciler, seyrettiği bir tiyatroyu; eserin sahneye konuluşu, temanın yorumlanması, oyuncuların metni yorumlamadaki başarıları veya başarısızlıkları, oyunun seyirci üzerinde bıraktığı etki bakımlarından değerlendiren bir yazı yazarlar.

Öğrenciler, Cumhuriyet Döneminden, tanınmış beş farklı şairden değişik temalarda yazılmış birer şiir seçer ve okurlar. Arkadaşlarının seçtikleri şiirleri dinlerler.

Öğrenciler mensur şiir, manzum hikâye ve şiir bulup okurlar. Bu üç metni karşılaştırıp benzer ve farklı yönlerini belirlerler.

Öğrenciler, şair hakkında bilgi edinirler.

Öğrenciler, şiir üzerine bir inceleme yazısı yazarlar.

Açıklamalar

[!] Fablda bir ahlâk dersi vermenin esas olduğu, kahramanlarının insan olmayan varlıklar arasından seçildiği; ama temanın insanla ilgili olduğu vurgulanır. Fablın kişileştirme (teşhis) ve konuşturma (intak) sanatları üzerine kurulduğu belirtilir.

[!] Fablde düşsel olay ve kişiler yardımıyla insanlara özgü davranış, değer, düşünce ve tutumların dile getirildiği belirtilir.

9.Sınıf "İletişim-Dil ve Kültür" ünitesiyle ilişkilendirilerek işlenecektir.

[!] Temaların evrensel oldukları, değişmez ahlâkî değerler ve insana ait özellikler çevresinde yoğunlaştığı belirtilir.

10.Sınıf "Anlatım ve Özellikleri" ünitesiyle ilişkilendirilerek işlenecektir.

10.Sınıf 4-5 ünitesiyle ilişkilendirilerek işlenecektir.

[!] Masallarda olağanüstü kişilerin başlarından geçen olağanüstü olayların anlatıldığı, mekân ve zamanın da olağanüstü özellikler taşıdığı belirtilir.

Halk masallarının anonim oldukları, kuşaktan kuşağa sözlü gelenekle aktarıldığı vurgulanır.

[!] Masallarda iyi-kötü, haklı-haksız gibi zıtların birlikteliği ve çatışmasının söz konusu olduğu vurgulanır.

[!] Olağanüstü özelliklere sahip kişilerin insana özgü bir hâli, bir durumu ifade veya temsil ettiği belirtilir.

9.Sınıf "Cümle Bilgisi" ünitesiyle ilişkilendirilerek işlenecektir.

[!] Hikâye metinlerinde olay ve anlatıcının vazgeçilmez ögeler olduğu belirtilir. Olayın ortaya çıkması için kişilere, mekâna, zamana ihtiyaç olduğu vurgulanır. Olayın bir temayı beraberinde getirdiği; olayın ortaya çıkması için kişilerin karşılaşması veya çatışmasının zorunlu olduğu açıklanır. Karşılaşma veya çatışmanın en kısa ifadesinin de tema olarak ele alındığı sezdirilir.

[!] Farklı hikâyelerin ortaya çıkmasının anlatıcı ile anlatılan arasındaki ilişkilerden, tema çevresinde yapıcı ögelerin düzenlenmesinden, bu ögelerin birbiriyle ilişkisinden kaynaklandığı vurgulanır.

[!] Hikâyede yapı ögelerinin; olay örgüsü, kişiler, mekân ve zaman olduğu vurgulanır.

[!] Hikâyede anlatılan zamanın kronolojik zaman çizgisi üzerindeki iz düşümü gösterilir. Hikâye zamanındaki değişiklikler belirlenir. Bunun olay örgüsü veya zinciriyle ilişkisi üzerinde durulur.

[!] Maupassant tarzı hikâyenin seçilmiş olay ve kişiler üzerine kurulduğu söylenir. Bu tarz hikâyede olay, kişi, mekân ilişkisinin okuyucuda gerçeklik duygusu uyandırdığı ve hikâyenin çekirdeği durumundaki çatışma veya karşılaşmanın merak uyandıracak biçimde geliştirilerek anlatıldığı ifade edilir. Hikâyenin beklenmedik bir son ile bittiği belirtilir. Mekân-insan bütünleşmesine özen gösterildiği; rastlantılardan kaçınıldığı, olay parçaları, kişi- mekân ilişkisinde sebep-sonuç bağlantılarına dikkat edildiği hatırlatılır. Bireysel fantezilerden kaçınıldığı, olayı ve kişiyi belirleyen faktörlere önem verildiği, sosyal çevrenin bu dikkatlerle anlatılacağı açıklanır. Doğal çevrenin anlatılmasında gözleme bağlı kalmaya özen gösterildiği vurgulanır.

[!] Memduh Şevket Esendal'ın 1922 sonrasında yazdığı "Mendil Altında", "Sahan Külbastısı", gibi hikâyelerden birinden hareketle, hikâyenin hayatın doğal akışı içinden bir kesit olduğu vurgulanır. Kahramanlar arasındaki karşılaşma ve çatışmadan ziyade, belli bir zaman diliminde hayatın doğallığı içinde insanların davranışları, birbiriyle ilişkileri, bazı olay, düşünce ve tasarılar karşısında gösterdikleri tepkiler gözler önüne serilir. Kahramanların karşılıklı konuşmalarla içinde bulundukları durumu, bu durum karşısındaki tavır ve hareketleri ifade edilir. Abartılmamış gerçekliğin anlatılmak istendiği belirtilir.

[!] Hikâyecinin gözlemlerinden ve dış dünyada yaşanan olaylardan yola çıkarak bireysel bunalım ve çıkmazlarına yöneldiği vurgulanır. Hikâyecinin kişiliğiyle hikâye kişilerinin iç içe girdiği; yaşanan ile arzu ve hayal edilenin birlikteliği üzerinde durulduğu belirtilir. Bireyin dış dünyayı olduğu ve gördüğü gibi değil; içinde bulunduğu ruh hâline göre olması gerektiği gibi algıladığı ve anlattığı vurgulanır. Bunalım ve yaşama sevinci arasında kalan bireyin var olandan hareketle düş dünyasına sığındığı sezdirilir. Bu metinlerde anlatılanla anlatanın iç içe girdiği belirtilir.

[!] Hazırlanacak yazıda şu plânın uygulanması önerilir: Önce eserin yazıldığı dönemin zihniyeti kısaca ifade edilir. Eseri tanıtan birkaç cümle veya paragraftan sonra eserin yapısı üzerinde durulması gerektiği söylenir. Yapıyı olay örgüsü, kişiler, mekân ve zamanın oluşturduğu vurgulanır. Bunların bir bütünü ortaya koydukları belirtilir. Bunların özellikleri açıklanır, nasıl birleştikleri belirtilir. Olay örgüsündeki metin parçalarından hareketle temanın bulunması gerektiği dile getirilir. Temanın inceleme konusu metinde hangi yönlerden ele alındığının üzerinde durulması istenir.

Bakınız>> Hikâye ve Romanda Yapı Unsurları

Bu yapı ve temanın anlatım aracılığıyla organik birlik hâline geldiği sezdirilerek dil ve anlatım özelliklerine geçilmesi gerektiği belirtilir. Anlatım üzerinde durulurken romanın bir orkestra olduğu, her sazın ayrı bir kıymeti bulunduğu vurgulanır. Okunan romanların anlamları üzerinde düşünülmesi önerilir. Farklı anlam değerlerinin birleşerek daha üst seviyede bir başka anlamı ifade ettikleri, her okunuşta bu anlamın yenilendiği vurgulanır. "Edebî metnin anlamı yoktur, anlamları vardır." cümlesi üzerinde öğrencilerin düşünmesi sağlanır.

Öğrencilerden okudukları romanları bireysel incelemelerinden ve yukarıda söylenenlerden hareketle yorumlamaları istenir.

[!] Dramatik örgünün, anlatmaya bağlı metinlerdeki olay örgüsü terimini karşıladığı vurgulanır.

[!]Dramatik örgünün sunum biçimi ve okuyucu üzerinde uyandırması beklenen etkiye göre gruplandırılabileceği vurgulanır.

[!] Ses, ritm, ses akışı, söyleyiş biçimi üzerinde durulur.